فرمان حضرت عبدالقادر جیلانی - Saying Syed Adul Qadir Jilani