قل خوانی جناب حاجی محمد اکرم  - Qul Khawni Haji Akram qadiri