نام نہاد مہدی فاونڈیش - So called Mehdi Foundation